លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Por Sen Chey
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Por Sen Chey
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Por Sen Chey
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Por Sen Chey
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Por Sen Chey
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Por Sen Chey
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Por Sen Chey
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Por Sen Chey

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Por Sen Chey Kamboul

លេខកូដយោង APS-00931

1.622.480 $

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Por Sen Chey Kamboul

សង្ខេប

  • លេខយោង APS-00931

ទីតាំង

  • 1 ដី9544 m²

ផែនទី