លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Toul Kork Boeng Kak 2

លេខកូដយោង APS-00908

1.980.000 $

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork Boeng Kak 2

សង្ខេប

  • លេខយោង APS-00908

ទីតាំង

  • 1 ដី600 m²

ផែនទី