លក់ អគារ Toul Kork
លក់ អគារ Toul Kork
លក់ អគារ Toul Kork
លក់ អគារ Toul Kork
លក់ អគារ Toul Kork
លក់ អគារ Toul Kork
លក់ អគារ Toul Kork
លក់ អគារ Toul Kork
លក់ អគារ Toul Kork
លក់ អគារ Toul Kork
លក់ អគារ Toul Kork
លក់ អគារ Toul Kork
លក់ អគារ Toul Kork
លក់ អគារ Toul Kork
លក់ អគារ Toul Kork
លក់ អគារ Toul Kork
លក់ អគារ Toul Kork
លក់ អគារ Toul Kork
លក់ អគារ Toul Kork
លក់ អគារ Toul Kork

លក់ អគារ
Toul Kork Boeng Kak 2

លេខកូដយោង APS-00904

23 បន្ទប់

23 បន្ទប់គេង

1.300.000 $

លក់ អគារ Toul Kork Boeng Kak 2

សង្ខេប

  • លេខយោង APS-00904
  • បន្ទប់ 23 បន្ទប់

ទីតាំង

  • 1 ដី303 m²
  • 23 បន្ទប់គេង
  • 24 បន្ទប់ទឹក
  • 5 ចំណត

ផែនទី