លក់ អគារ Chamkarmon
លក់ អគារ Chamkarmon
លក់ អគារ Chamkarmon
លក់ អគារ Chamkarmon
លក់ អគារ Chamkarmon
លក់ អគារ Chamkarmon
លក់ អគារ Chamkarmon
លក់ អគារ Chamkarmon
លក់ អគារ Chamkarmon
លក់ អគារ Chamkarmon
លក់ អគារ Chamkarmon
លក់ អគារ Chamkarmon
លក់ អគារ Chamkarmon
លក់ អគារ Chamkarmon

លក់ អគារ
Chamkarmon Phsar Daeum Thkov

លេខកូដយោង APS-00892

50 បន្ទប់

750.000 $

លក់ អគារ Chamkarmon Phsar Daeum Thkov

សង្ខេប

  • លេខយោង APS-00892
  • បន្ទប់ 50 បន្ទប់

ទីតាំង

  • 1 ដី240 m²

ផែនទី