លក់ ការិយាល័យ Chamkarmon
លក់ ការិយាល័យ Chamkarmon
លក់ ការិយាល័យ Chamkarmon
លក់ ការិយាល័យ Chamkarmon
លក់ ការិយាល័យ Chamkarmon
លក់ ការិយាល័យ Chamkarmon
លក់ ការិយាល័យ Chamkarmon
លក់ ការិយាល័យ Chamkarmon
លក់ ការិយាល័យ Chamkarmon
លក់ ការិយាល័យ Chamkarmon
លក់ ការិយាល័យ Chamkarmon
លក់ ការិយាល័យ Chamkarmon
លក់ ការិយាល័យ Chamkarmon
លក់ ការិយាល័យ Chamkarmon
លក់ ការិយាល័យ Chamkarmon
លក់ ការិយាល័យ Chamkarmon

លក់ ការិយាល័យ
Chamkarmon Tonle Bassac

លេខកូដយោង APS-00946

924 បន្ទប់

201.400 $

លក់ ការិយាល័យ Chamkarmon Tonle Bassac

សង្ខេប

  • លេខយោង APS-00946
  • បន្ទប់ 924 បន្ទប់
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត

ទីតាំង

  • 500 ចំណតខាងក្នុង
  • 1 ដី91000 m²

ផែនទី