ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Prey Nob
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Prey Nob
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Prey Nob
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Prey Nob
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Prey Nob
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Prey Nob
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Prey Nob
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Prey Nob
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Prey Nob
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Prey Nob
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Prey Nob
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Prey Nob
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Prey Nob
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Prey Nob
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Prey Nob
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Prey Nob
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Prey Nob
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Prey Nob
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Prey Nob
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Prey Nob

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម
Prey Nob Tuek L'ak

លេខកូដយោង APS-00902

10.000 $ / ខែ

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Prey Nob Tuek L'ak

សង្ខេប

  • លេខយោង APS-00902

ទីតាំង

  • 1 ដី243 m²

ផែនទី