ទ្រព្យសម្បត្តិថ្មីៗសម្រាប់ជួល

អចលនទ្រព្យថ្មីៗសម្រាប់លក់

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon

Chamkarmon

អគារស្នាក់នៅរូម, 4.000.000 $

View property